2 lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja „Obywatelska Przedsiębiorczość na Rzecz Integracji, Rozwoju Gospodarczego, Kultury, Turystyki i Sportu oraz Zachowania Tradycji Regionów Kresowych - Biłgoraj XXI’’.

Fundację założyła grupa mieszkańców i sympatyków Biłgoraja, zainteresowanych organizowaniem, wspieraniem i propagowaniem działalności na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i regionu oraz podniesieniem jego atrakcyjności turystycznej m.in. poprzez odwołanie się do tradycji i obyczajów regionów kresowych.

Jesteśmy zwolennikami Polski samorządnej, działającymi na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny – Biłgoraja.

Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz Miasta Biłgoraja i regionu w dziedzinach:

•   rozwoju gospodarczego,
•   ochrony tradycji oraz promocji kultury i sztuki
•   podnoszenia atrakcyjności turystycznej,
•   sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
•   ochrony zdrowia,
•   nauki, oświaty i wychowania,
•   ochrony zabytków.


Renowacja, rekonstrukcja i budowa stylowych obiektów użyteczności publicznej i gospodarczych a także zagospodarowanie terenów na cele kulturalne, rekreacyjne, sportowe i turystyczne poprzez  wybudowanie w Biłgoraju i okolicach kompleksu ,,Miasteczka Na Szlaku Kultur Kresowych" wraz z obiektami towarzyszącymi.

Popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta Biłgoraja i regionu.

Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji, treści i wartości kultur regionalnych.

Podejmowanie działań edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

Wspomaganie talentów sportowych i artystycznych.

Upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi regionalnemu.

Integracja mieszkańców Miasta Biłgoraja i regionu.

Działalność charytatywna.